Saturday, November 20, 2010

Starbucks, Highbury Corner

by Tim Bradford on November 20, 2010